Disclaimer.

Hier vind je de disclaimer van brandpuntmedia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Brandpunt Media. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brandpunt Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Brandpunt Media.

Geen garantie op juistheid.

Brandpunt Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Brandpunt Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Wijzigingen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.brandpuntmedia.nl op deze pagina.