Algemene
voor­waarden.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2020.

Artikel 1.

Overeenkomst, offerte en bevestiging.

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Brandpunt Media gesloten overeenkomsten, tenzij daar nadrukkelijk in de overeenkomst van wordt afgeweken.

1.2 Offerte

Offertes zijn 2 maanden geldig. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Brandpunt Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4 Meerdere opdrachtnemers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Brandpunt Media wenst te verstrekken, dient hij Brandpunt Media, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt

Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Brandpunt Media, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2.

De uitvoering van de overeenkomst.

2.1 Uitvoeren opdracht

Brandpunt Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Brandpunt Media de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Brandpunt Media mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Brandpunt Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Brandpunt Media namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Brandpunt Media, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Indien bij de uitvoering van de opdracht Brandpunt Media volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Brandpunt Media, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Brandpunt Media zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door Brandpunt Media opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Brandpunt Media is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Brandpunt Media bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Brandpunt Media.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Brandpunt Media te worden meegedeeld.

Artikel 3.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendoms­rechten.

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht) toe aan Brandpunt Media. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Brandpunt Media daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Brandpunt Media te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Brandpunt Media openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij opdrachtnemer

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Brandpunt Media tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Brandpunt Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4.

Gebruik en licentie.

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Brandpunt Media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Brandpunt Media bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Brandpunt Media niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Brandpunt Media veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie

Brandpunt Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5.

Honorarium.

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Brandpunt Media voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Brandpunt Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Brandpunt Media gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Brandpunt Media na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Brandpunt Media aan te wijzen accountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6.

Betaling.

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Brandpunt Media nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Brandpunt Media gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.

6.2 Periodieke betalingen

Brandpunt Media heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Bevoorschotting

Brandpunt Media heeft het recht om bepaalde werkzaamheden of een percentage van de uit te voeren werkzaamheden bij wijze van voorschot bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij het aangaan van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Brandpunt Media zullen hierover, indien gewenst, nadere afspraken worden gemaakt. Brandpunt Media heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden pas uit te voeren als het afgesproken voorschot door de opdrachtgever is betaald.

6.4 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Brandpunt Media verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Brandpunt Media heeft verstrekt.

6.5 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7.

Opzegging en ontbinding overeenkomst.

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Brandpunt Media

Indien de overeenkomst door Brandpunt Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Brandpunt Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de leden 7.1 en 7.2 van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Brandpunt Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement

Zowel Brandpunt Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Brandpunt Media bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8.

Garanties en vrijwaringen.

8.1 Auteursrechthebbende

Brandpunt Media garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Brandpunt Media of door de Brandpunt Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Brandpunt Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9.

Aansprakelijk­heid.

9.1 Aansprakelijkheid

Brandpunt Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  • Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Brandpunt Media of de bedrijfsleiding van Brandpunt Media, is de aansprakelijkheid van Brandpunt Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het aan de opdracht door Brandpunt Media verbonden honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Brandpunt Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Brandpunt Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10.

Overige bepalingen.

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Brandpunt Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Brandpunt Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Brandpunt Media en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.